Calci clorid

Tên chung quốc tế: Calcium chloride Mã ATC:P A12AA07, B05XA07, G04BA03 Loại thuốc: Muối calci; bổ sung chất điện giải Dạng thuốc và hàm lượng – Ông tiêm (dạng muối CaCl . 6H O) 1 g/10 ml (dung dịch 100 mg/ml 4,56 mmol hoặc 183 mg calci/ml). – Ông tiêm (dạng muối CaCl2. 2H2O) 500 …

Calci clorid Read More »