Abacavir

Tên chung quốc tế: Abacavir. Mã ATC: J05AF06. Loại thuốc: Thuốc kháng virus. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc nước uống abacavir 20 mg/ml, lọ 240 ml. Viên nén abacavir 300 mg. Viên nén kết hợp 2 thuốc: Abacavir 600 mg, lamivudin 300 mg. Viên nén kết hợp 3 thuốc: Abacavir 300 mg, lamivudin 150 …

Abacavir Read More »