Acid para-aminobenzoic

Tên chung quốc tế : Para-aminobenzoic acid Mã ATC : D02BA01 Loại thuốc : Thuốc chống nắng Dạng thuốc và hàm lượng Dung dịch 5% trong ethanol. Dược lý và cơ chế tác dụng Acid para-aminobenzoic dùng dưới dạng bôi ngoài da làm thuốc chống nắng. Khi bôi ngoài da thuốc hấp thụ tốt các …

Acid para-aminobenzoic Read More »